Deelrapport 5: Werkplan

Doel van onderzoek

Uitbreiding Lelystad Airport tot 3 á 4 miljoen zakelijke passagiers per jaar.

Hoofdvraag

Welke maatregelen zijn er nodig om de capaciteitsvergroting te realiseren?

 • Verbetering infrastructuur
 • Verbetering faciliteiten vliegveld
 • Reorganiseren naar maatstaven geregeld luchtvaart

Deelvragen

Werkgelegenheid (Sebastiaan & Mark)

 • Hoe kunnen we zorgen dat de eisen die gesteld worden aan de werkgelegenheid behaald worden?
 • Wat eisen bedrijven van de locatie waar ze zich vestigen?
 • Hoe kunnen we het gunstig maken voor bedrijven om zich rond het vliegveld te vestigen?
 • Welke bedrijven zijn nodig voor de voorzieningen rond het vliegveld?
 • Wat voor bedrijven passen bij de doelen van het vliegveld?
 • Wat voor bedrijven hebben de grootste kans op groeien in de buurt van het vliegveld?
 • Wat voor bedrijven worden gunstig beïnvloed door de aanwezigheid van een vliegveld?
 • Hoeveel werkgelegenheid wordt gecreëerd door de bedrijven?

Infrastructuur (Pascal & Wouter & Nick)

Vliegveld

 • Is een aanpassing van de huidige landingsbaan genoeg voor de capaciteitsvergroting van Lelystad Airport?

Omgeving vliegveld

 • Welke verbeteringen kunnen worden uitgevoerd aan het wegennet zodat de bereikbaarheid van Lelystad Airport verbetert?
  • Moeten de wegen tussen Lelystad Airport en het centrum van de stad aangepast worden?
  • Moet er iets gedaan worden aan de verbinding tussen het vliegveld en de grote snelwegen A6 en A28?
 • Welke verbeteringen kunnen worden uitgevoerd aan de OV verbindingen zodat de bereikbaarheid van Lelystad Airport verbetert?
  • Welke openbaarvervoersverbinding is nodig om te zorgen voor een goede en vlotte doorstroming van passagiers?

Gegevens zakelijke luchtvaart (Ed & Tijmen)

 • Hoe is de spreiding van zakelijke luchtvaart verdeeld over een dag/jaar?
 • Wat voor soort toestellen worden er ingezet bij zakenvluchten?
 • Van welke faciliteiten op een luchthaven maakt een zakelijke passagier gebruik?
 • Waar hechten zakelijke passagiers/bedrijven veel waarde aan? Met andere woorden, wat zijn faciliteiten die een meerwaarde hebben voor de zakelijke luchtvaart?
 • Wel of niet Homebase:
  • Wel: Hoeveelheid opstelplaatsen en extra voorzieningen die nodig zijn.
  • Niet: Wat voor vliegtuigvoorzieningen zijn er nodig?

Veiligheid en Calamiteiten (Tessa)

 • Hoe kan aan de brandveiligheidseisen worden voldaan?
 • Hoe kan overige criminaliteit worden aangepakt en voorkomen?
 • Welke maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van de passagiers te kunnen garanderen?
 • Welke maatregelen moeten worden genomen in geval van onwel worden van passagiers?

Voorzieningen (Menno & Eelke)

 • Is een aanpassing aan de huidige terminal voldoende om de beoogde capaciteit te realiseren?
 • Hoeveel parkeerplaatsen moeten erbij komen om de uitbreiding te kunnen realiseren?
  • Maken we onderscheid in lang en kort parkeren?
 • Hoe kan de bagageafhandeling gestructureerd worden?
 • Komt er eetgelegenheid op het vliegveld en zo ja, waar?
 • Stellen we ruimte beschikbaar voor winkels en zo ja, waar en hoeveel?
 • Hoeveel Gates/vliegtuigstandplaatsen zijn nodig voor de capaciteitsvergroting van Lelystad Airport?
  • Wordt gebruik gemaakt van een slurf of een trap?

Effecten op de omgeving (Camille)

 • Hoe moeten de vliegroutes rondom Lelystad Airport liggen om geluidshinder zo veel mogelijk te beperken, vooral met het oog op Lelystad zelf?
 • Is er geluidsoverlast rond Lelystad Airport?
 • Hoe en in welke mate moet en kan de uitbreiding van Lelystad Airport alsmede de nieuwe ontstane infrastructuur in de vele omliggende natuurgebieden ingepast worden?
 • In hoeverre is het een optie om bij de uitbreiding zo duurzaam mogelijk te bouwen?

Relevantie van het onderzoek

Hieronder staat de relevantie van het onderzoek beschreven voor de verschillende stakeholders die bij het project betrokken zijn. De stakeholders die bij de uitbreiding van Lelystad Airport betrokken zijn, zijn o.a.:

 • Lelystad Airport
 • Regio Lelystad
 • Schiphol Group

Lelystad Airport:

Aangezien het hier de uitbreiding van Lelystad betreft, zal de relevantie van het probleem en dus het uitvoeren van het onderzoek, bijzonder groot zijn. Lelystad wil groeien(van alleen ongeregelde naar geregelde luchtvaart) en overgaan van regionale/lesvluchten naar intra-europese zakelijke luchtvaart. Om dit te bewerkstelligen zullen er dus verregaande maatregelen moeten worden getroffen, waardoor Lelystad Airport ingrijpend zal gaan veranderen. Uit het onderzoek zal blijken hoe deze herinrichting/herstructurering van Lelystad Airport in zijn werk zal gaan. Er moet extra personeel aan worden genomen, er zal grond moeten worden aangekocht, tijdens de verbouwing zal het vliegveld gewoon openblijven, allemaal uitkomsten van het onderzoek die gevolgen zullen hebben voor het vliegveld zelf.

Regio Lelystad:

De uitbreding van Lelystad Airport zal veel voordelen hebben voor de regio, maar ook nadelen (vooral wat betreft milieu en overlast). Er zal werkgelegenheid worden gecreëerd in de regio en de infrastructuur zal worden aangepakt. Positieve ontwikkelingen dus, maar dan zal de regio Lelystad het wel in moeten kunnen passen en eventueel hun eigen plannen aan gaan passen. Ook zal de regio te maken krijgen met meer geluidsoverlast en ook een grotere milieubelasting van het vliegveld. De relevantie zal dus vooral liggen in de aanleg van de banen, aangezien dat bepaalt hoe de vliegtuigen zullen vliegen en dus hoe groot de overlast voor omwonenden zal zijn.

Schiphol Group:

Schiphol Group, de eigenaar van Lelystad Airport, zal het leeuwendeel van de financiering voor zijn rekening gaan nemen en dat is dan ook de belangrijkste uitkomst van het onderzoek voor Schiphol Group. Ook zal uit het onderzoek blijken of Lelystad een goed alternatief kan worden voor Schiphol, wat betreft zakelijke passagiers, en of men dus de belasting op Schiphol zelf kan verlagen door een groot deel van de zakelijke vluchten over te hevelen naar Lelystad. Dit zou betekenen dat Schiphol Airport op andere gebieden verder kan groeien en dus internationaal een belangrijke luchthaven kan blijven. Als er bijvoorbeeld uit het onderzoek naar voren komt dat er een zeer goede verbinding mogelijk is tussen Schiphol en Lelystad, zal dit overstapmogelijkheden van de twee vliegvelden makkelijker maken en dus aantrekkelijker om toe te passen voor de Schiphol Group.

Uitgangspunten

 • Het vliegveld richt zich uitsluitend op geregelde luchtvaart
 • Hoogwaardig openbaar vervoer zal worden gerealiseerd tussen Schiphol Airport, Utrecht en Lelystad Airport

Afbakening van het onderzoek

Het onderzoek beperkt zicht tot de volgende domeinen:

 • Werkgelegenheid
 • Infrastructuur
 • Capaciteit
 • Voorzieningen voor de passagier
 • Parkeergelegenheid
 • Inpassing in de omgeving
 • Eigenschappen zakelijke luchtvaart
 • Calamiteiten en veiligheid

Deze domeinen zijn terug te vinden in de hoofdvraag dan wel de deelvragen.

Ontwerpcyclus

Onderzoeksmethode

Onze onderzoeksmethode wordt gestaafd en uitgevoerd volgens de oriëntatie beschreven in het dictaat "Inleiding Ontwerpen in de Civiele Techniek deel 1". Hierin zijn een aantal handvatten aangerijkt om een gestructureerd onderzoek op te zetten. We maken gebruik van de ontwerpcyclus die in het dictaat beschreven staat. De punten hieronder kunnen gezien worden als een cyclus inclusief terugkoppeling. (zie figuur)

 1. Analyse
 2. Synthese
 3. Simulatie
 4. Evaluatie
 5. Beslissing
 6. Groepsevaluatie

Organisatie

Vergaderstructuur

Voorzitter
Wisselend. Zie schema in notulen.
Secretaris
Wisselend. Volgt schema van de voorzitter. De persoon die in week n secretaris is, is de week er na voorzitter.
Presentator
De projectvoortgang wordt wekelijks gepresenteerd door de persoon die de week daarvoor voorzitter was.

Er wordt doorgaans één maal per week vergaderd in een van te voren afgesproken locatie. Om de week is de opdrachtgever bij de vergaderingen aanwezig mits de agenda van de betreffende vergadering op blackboard aanwezig is. Dit is dan ook de verantwoordelijkheid voor de secretaris/aankomend voorzitter.

Naam Notulist Voorzitter Presentatie
Eelke van den Bos 5-11-2008 19-11-2008 26-11-2008
Tijmen Albers 19-11-2008 26-11-2008 3-12-2008
Wouter Eitjes 26-11-2008 3-12-2008 10-12-2008
Tessa Eleveld 3-12-2008 10-12-2008 17-12-2008
Camille Habets 10-12-2008 17-12-2008 4-2-2009
Erik Hendriks 17-12-2008 4-2-2009 11-2-2009
Menno van der Horst 4-2-2009 11-2-2009 18-2-2009
Mark van der Horst 11-2-2009 18-2-2009 25-2-2009
Pascal Martens 18-2-2009 25-2-2009 4-3-2009
Nick Matthijsse 25-2-2009 4-3-2009 11-3-2009
Sebastiaan van Rossum 4-3-2009 11-3-2009
Eelke van den Bos 11-3-2009

Taakverdeling

 • Ieder tweetal heeft z'n eigen deelvraag, zie deelvragen
 • Het totaaldocument wordt beheerd door Eelke
 • De wiki (http://b05.wikidot.com) wordt beheerd door Iedereen
 • De deadlines worden bijgehouden en gecommuniceerd door Wouter

Aanwezigheid

In de regel is elk lid bij een vooraf afgesproken bijeenkomst aanwezig. Bij afwezigheid zonder geldige reden wordt deze persoon hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk gedrag volgen sancties.

Besluitvorming

Alle besluiten worden in samenspraak gemaakt. Iemand die op het moment van samenkomen er zonder geldige reden niet bij was heeft echter geen inspraak in de genomen beslissing.

Voorlopige inhoudsopgave

 1. Voorwoord
 2. Inhoudsopgave
 3. Inleiding
 4. Probleemstelling & Doelstelling
 5. Hoofdvraag
 6. Deelvragen
  1. Wat zijn de eigenschappen van zakelijke luchtvaart?
  2. Welke infrastructurele veranderingen zijn er nodig?
   1. Binnen het vliegveld
   2. Buiten het vliegveld
  3. Wat voor faciliteiten dient het vliegveld te hebben?
  4. Werkgelegenheid op korte en lange termijn
  5. Wat voor invloeden zijn er op de omgeving?
  6. Veiligheid en Calamiteiten
 7. Mogelijke Oplossingen
  1. Variant x
  2. Variant y
 8. Afwegingen en verantwoording
 9. Definitieve Oplossing
 10. Discussie
 11. Literatuurlijst
 12. Bijlage

Planning & Plan van aanpak

Deadline Wat
21-11-2008 Werkplan Iedereen
28-11-2008 Deelrapportage 6: Analyse
Deelrapportage 7: Concept database
12-10-2008 Oliebollenpresentatie gemaakt
12-12-2008 Deelrapportage 8: Synthese
17-12-2008 Oliebollenpresentatie
19-12-2008 Oliebollenraportage
Deelrapportage 9: Literatuurlijst
02-06-2009 Deelrapportage 10: Update werkplan
20-02-2009 Deelrapportage 11: Simulatie
27-02-2009 Deelrapportage 12: Evaluatie en beslissing
03-06-2009 Deelrapportage 13: Concept eindrapportage
03/12/2009 Presentatie gemaakt
13-03-2009 Deelrapportage 14: Groepsevaluatie
19-03-2009 Plenaire eindpresentatie
20-03-2009 EINDRAPPORTAGE
Deelrapportage 15: Literatuurlijst

Dient komende vergadering verder te worden uitgewerkt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License